Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, miksi ja miten Yobbi Oy käsittelee henkilötietojasi hakiessasi meiltä töitä. 

Tämä tietosuojaseloste koskee soveltuvin osin myös Yobbi Oy:n suorahakutoimintoja (headhunting). 

Luethan tietosuojaselosteen huolellisesti etukäteen. 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Henkilötietojesi tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Yobbi Oy (jäljempänä ”rekisterinpitäjä”). 

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että henkilötietojesi käsittely toteutuu tämän tietosuojaselosteen ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä tai tästä tietosuojaselosteesta, voit olla yhteydessä Yobbi Oy:n tietosuojan yhteyshenkilöön. 

Kaisa Schroderus
Yobbi Oy
kaisa.schroderus@yobbi.com
+358 40 5308 784

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN 

Rekisterinpitäjä kerää kaikki työnhakijaa/yritystä koskevat henkilötiedot/yritystiedot lähtökohtaisesti työnhakijalta/yritykseltä itseltään. Rekisterinpitäjä voi tietyissä tilanteissa kerätä tietoja työnhakijasta/yrityksestä myös muista lähteistä kuin työnhakijalta/yritykseltä itseltään sovellettavan lainsäädännön rajoissa, pääasiallisesti työnhakijan suostumuksella tai lainsäädännön salliessa. 

Keräämme työnhakijoista/yrityksistä esimerkiksi seuraavia työhakemuksen käsittelyn ja rekrytointiprosessin kannalta tarpeellisia tietoja:

 • perustiedot (nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • työhakemukseen sisältyvät tiedot ja muutoin täytettävän position kannalta tarpeelliset tiedot (työnhakijan koulutuksesta, aikaisemmasta työkokemuksesta, pätevyydestä ja muusta osaamisesta, kielitaidosta ja suosittelijoista)
 • työnhakijan käytettävyys mahdollisen työsuhteen aikana sekä toive työsuhteen alkamisajankohdasta
 • rekrytointiprosessin kannalta olennaiset tiedot, kuten tiedot työnhakijan rekrytointiprosessin etenemisestä, työnhakijasta rekrytoinnin tueksi laaditut muistiinpanot, tiedot mahdollisista soveltuvuusarvioinneista sekä tiedot valinnasta haettuun työtehtävään.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA KÄSITTELYN TARKOITUS 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi rekrytointiprosessin hoitamista varten, kuten työhakemusten käsittelemiseksi, rekrytointiprosessista tiedottamiseksi sekä työhaastatteluiden järjestämiseksi. Lisäksi henkilötietoja käytetään työntekijän valintaprosessissa. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on mahdollisen työsuhteen ja työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen työnhakijan pyynnöstä. 

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN 

Voimme siirtää ja luovuttaa työnhakijoiden henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa: 

 • luotetuille ulkopuolisille palveluntarjoajille (esim. järjestelmätoimittajille), jotka toimivat meidän lukuumme ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää tietoja, jotka siirrämme heille
 • rekisterinpitäjän asiakasyritykselle työhakemuksesi käsittelyä varten ja sinun työllistämiseksi asiakasyrityksessämme
 • Yobbi Oy:lle perustuen rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun järjestää tietohallintoon ja muihin rekisterinpitäjän liiketoiminnan tukitoimiin liittyvät palvelut tarkoituksenmukaisella tavalla
 • jos rekisterinpitäjä on mukana yritysjärjestelyssä
 • kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, sinun ja muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU/ETA:N ULKOPUOLELLE

Emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai lakiin perustuvien säilytysaikojen mukaan. Esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö edellyttää meitä säilyttämään työhakemukseesi liittyviä tietoja noin yhden vuoden ajan rekrytointiprosessin päättymisestä. Kun henkilötietojen säilytysaika on kulunut umpeen ja niiden käsittelylle ei enää ole perustetta tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa, henkilötiedot poistetaan.

7. OIKEUTESI 

Rekisteröitynä sinulle turvataan soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä seuraavat oikeudet: 

 • Sinulla on oikeus pyytää meiltä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti
 • Sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti
 • Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa
 • Sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos katsot, että lakisääteisiä oikeuksiasi on rikottu. Voit lähettää yllä mainitut pyynnöt tietosuojan yhteyshenkilöllesi, jonka yhteystiedot löydät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 1.

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Meillä on käytössämme tarpeelliset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. Rajoitamme esimerkiksi pääsyä tietoihisi vain sellaisille rekrytointiprosessiin osallistuville henkilöille, joilla on työnsä puolesta tarve käsitellä kyseisiä tietoja. 

9. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Jos teemme muutoksia tietosuojaselosteeseen, lisäämme tiedon asiasta sivullemme, josta löydät myös uusimman version tietosuojaselosteesta.

10. YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta tai henkilötiedoista, jotka koskevat sinua, voit olla yhteydessä tietosuojan yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löydät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 1.